Бюджетний регламент

УКРАЇНА

КИРИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять сьома сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ №16
від   12  липня 2019 року

смт. Кирилівка

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу селищного бюджету Кирилівської  об’єднаної територіальної громади

З метою впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу селищного бюджету та регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, відповідно до пунктів 6, 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України та керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Кирилівської   селищної  ради

В И Р І Ш И ЛА:

1.Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу селищного бюджету Кирилівської об’єднаної територіальної громади (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів.

Кирилівський селищний голова І.В.Малєєв


 ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням  Кирилівської селищної  ради від 12.07. 2019 №16

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

проходження бюджетного процесу  селищного  бюджету  Кирилівської об’єднаної територіальної громади

 

 1. Загальна частина

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу селищного бюджету Кирилівської об’єднаної територіальної громади (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання селищного бюджету (включаючи внесення змін до рішення про селищний  бюджет) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Кирилівською селищною радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

складання прогнозу  селищного  бюджету, проекту  селищного бюджету та підготовки проекту рішення про  бюджет Кирилівської ОТГ;

розгляду та схвалення виконавчим комітетом Кирилівської селищної  ради прогнозу селищного бюджету та проекту рішення про  бюджет Кирилівської ОТГ;

подання та розгляду прогнозу  селищного  бюджету та проекту рішення про  бюджет Кирилівської ОТГ на розгляд  Кирилівської селищної  ради;

затвердження  Кирилівською селищною радою рішення про бюджет Кирилівської ОТГ;

організації та управління виконанням селищного бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису  селищного бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Казначейства;

внесення змін до рішення про бюджет Кирилівської ОТГ;

підготовці інформації про виконання  селищного бюджету, поданні квартальних та річного звітів до  Кирилівської селищної  ради та участі представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

забезпечення доступності інформації про  селищний  бюджет, зокрема публікації рішень про  селищний  бюджет, квартальних звітів про їх виконання, та  публічного представлення інформації про виконання селищного бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

 

 1. Складання прогнозу селищного бюджету, проекту  селищного  бюджету та підготовки проекту рішення про  бюджет Кирилівської ОТГ

2.1. Складання прогнозу та проекту  селищного бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку ОТГ,

індикативних прогнозних показників селищного бюджету на середньостроковий період, який є основою для складання проекту  селищного  бюджету.

2.2. План заходів із складання прогнозу та проект селищного бюджету складається щороку відповідно до додатків 1, 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

2.3. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання селищного  бюджету у попередніх та поточних періодах здійснюються відділом  бухгалтерського обліку та звітності попередні розрахунки показників:

 • доходної частини селищного бюджету;
 • видаткової частини селищного  бюджету відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • фінансування селищного бюджету.

2.4. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, відділ  бухгалтерського обліку та звітності  Кирилівської селищної  ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету   розробляє та у визначені терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

1) Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу  селищного бюджету;

2) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

3) граничні показники видатків селищного  бюджету на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

2.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення пропозицій до прогнозу  селищного бюджету та бюджетних запитів для подання до відділу  бухгалтерського обліку та звітності в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу селищного бюджету та бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу селищного бюджету та проекту селищного бюджету, згідно з вимогами відділу  бухгалтерського обліку та звітності  Кирилівської селищної  ради .

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з селищного бюджету, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням селищних цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо)  та можливості  реалізації за рахунок коштів селищного бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей  селищного бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень селищного бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

2.6. Відділ  бухгалтерського обліку та звітності  Кирилівської селищної  ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу селищного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків  селищного  бюджету  і вимогам, доведених інструкцій.

На основі аналізу заступник селищного голови з фінансової частини приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу  селищного бюджету.

2.7 Відділ  бухгалтерського обліку та звітності  на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу заступник селищного голови з фінансової частини приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту селищного бюджету.

2.8. Заступник селищного голови з фінансової частини готує прогноз та проект рішення про селищний бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Після отримання від Міністерства фінансів України показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні, заступник селищного голови з фінансової частини Кирилівської селищної ради, у разі необхідності, готує пропозиції до проекту рішення про  селищний бюджет.

2.9. Основними вимогами до проекту  селищного бюджету є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках;

 

 1. Розгляд та схвалення виконавчим комітетом Кирилівської селищної ради прогнозу селищного бюджету та проекту рішення про  бюджет Кирилівської ОТГ

 3.1. Підготовлений заступником селищного голови з фінансової частини прогноз селищного бюджету на середньостроковий період та проект рішення про бюджет Кирилівської ОТГ подається на схвалення до Виконавчого комітету Кирилівської селищної  ради.

3.2. Разом з проектом рішення про  бюджет Кирилівської ОТГ  подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан ОТГ і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту  селищного бюджету;

б) оцінку доходів селищного бюджету з урахуванням втрат доходів селищного бюджету внаслідок наданих Кирилівською селищною  радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про селищний  бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат селищного бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

5) перелік інвестиційних проектів;

6) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

7) інформацію про хід виконання селищного бюджету у поточному бюджетному періоді;

8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту селищного бюджету (у разі потреби надаються до комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів, )

 

 1. Подання та розгляд прогнозу селищного бюджету та проекту рішення про бюджет Кирилівської ОТГ  на розгляд  Кирилівської селищної  ради

4.1. Заступник селищного голови з фінансової частини після схвалення виконавчим комітетом Кирилівської селищної ради надає на розгляд комісії з питань економічної політикм, планування, бюджету та фінансів  прогноз селищного бюджету та проект селищного бюджету з відповідними матеріалами.

4.2. Прогноз  селищного бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Кирилівської селищної ради, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів  і фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного бюджету, загальні граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів селищного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) селищного бюджету, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про  селищний бюджет.

4.3. Проектом рішення про селищний  бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування селищного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) селищного бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи  селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів селищного бюджету;

8) перелік захищених видатків  селищного бюджету;

9) додаткові положення, що регламентують процес виконання  селищного бюджету.

 

 1. Затвердження Кирилівською селищною радою рішення про  бюджет Кирилівської ОТГ.

5.1. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про бюджет Кирилівської ОТГ та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті  Кирилівської селищної  ради.

5.2. Селищний бюджет затверджується рішенням Кирилівської селищної  ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Кирилівська селищна рада при затвердженні селищного бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Кирилівська селищна рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

5.3. Кирилівська селищна рада, при затверджені селищного бюджету, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. Організація та управління виконанням селищного бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису селищного бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Казначейства

6.1. Загальну організацію і управління виконанням селищного бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює Відділ  бухгалтерського обліку та звітності.

6.2. Селищний бюджет виконується за розписом, який затверджується Кирилівським селищним головою. .

6.3. При виконанні селищного бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням  Кирилівської селищної ради при виконанні  селищного бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.

Порядок обслуговування коштів селищного бюджету у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання міського бюджету щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Нацбанком.

6.4. Відділ  бухгалтерського обліку та звітності.  за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання селищного бюджету за доходами здійснює аналіз доходів  селищного бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до селищного бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

6.5. Виконання селищного бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 — 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

6.6. План заходів щодо організації виконання  селищного бюджету складається щороку відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

6.7. Особливості виконання селищного бюджету у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет Кирилівсьуої ОТГ, виконавчий комітет Кирилівської селищної ради має право здійснювати витрати селищного бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про  бюджет Кирилівської ОТГ на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про селищний бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Кирилівської селищної  ради та поданому на розгляд Кирилівської селищної  ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування селищного бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про селищний бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків  селищного бюджету).

До прийняття рішення про селищний бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду селищного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

У разі несвоєчасного прийняття рішення про селищний бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат селищного бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом — норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Селищний бюджет виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який  затверджується Кирилівським селищним головою.

 

 1. Внесення змін до рішення про селищний бюджет

7.1. Зміни до рішення про селищний бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету (на підставі офіційного висновку міського заступника селищного голови з фінансової частини бюджету про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків заступника селищного голови з фінансової частини бюджету за умови перевищення доходів загального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі селищного бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду селищного бюджету визнається на підставі офіційного висновку заступника селищного голови з фінансової частини бюджету підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду селищного бюджету, врахованих у розписі селищного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) селищного бюджету

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

7.2. Рішення про внесення змін до селищного бюджету ухвалюється Кирилівською селищною радою.

Проекти таких рішень готує заступник селищного голови з фінансової частини бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів,  погоджує постійна комісія з питань економіки, планування, бюджету та фінансів .

7.3. Кирилівська селищна рада в рішенні про бюджет Кирилівської ОТГ на відповідний рік надає право виконавчому комітету  Кирилівської селищної ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків селищного бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації  та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету  або розпорядженням селищного голови Кирилівської селищної ради.

 

 1. Підготовка інформації про виконання селищного бюджету, подання квартальних та річного звітів до Кирилівської селищної  ради та участь представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді 

8.1. Звітність про виконання селищного бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Орган Казначейства складає та подає Кирилівській селищній раді звітність про виконання селищного бюджету за встановленими формами.

8.2. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Кирилівській селищній раді відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

8.3. Квартальний та річний звіти про виконання  селищного бюджету подаються до Кирилівської селищної ради виконавчим комітетом Кирилівської селищної  ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

8.4. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання  селищного бюджету складається щороку відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

 1. Забезпечення доступності інформації про селищний бюджет, зокрема публікація рішень про селищний бюджет, квартальних звітів про їх виконання, та  публічне представлення інформації про виконання  селищного бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу

9.1. Інформація про виконання селищного бюджету, у тому числі  квартальні та річний звіти про виконання селищного бюджету підлягають оприлюдненню на сайті Кирилівської селищної  ради.

Інформація про виконання селищного бюджету має містити показники селищного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів селищного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання  місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

9.2. Головні розпорядники коштів селищного бюджету розміщують  бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання  Кирилівській селищній  раді проекту рішення про бюджет Кирилівської ОТГ.

9.3. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті  Кирилівської селищної  ради:

 • інформацію про цілі державної політики у відповідні сфері діяльності, формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період — до 15 березня року, що настає за звітним;
 • паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;
 • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;
 • звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів – один раз на півріччя (рік) до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;
 • результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

 

Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу селищного бюджету Кирилівської об’єднаної територіальної громади ,підготовлений заступником селищного голови з фінансової частини бюджету І.М.Бойко.


ДОДАТОК

до Бюджетного регламенту проходження бюджетного

процесу селищного бюджету  Кирилівської ОТГ

 

Бюджетний календар

 

Стадії бюджетного процесу Зміст заходів Виконавці Терміни виконання*
І. Складання та розгляд прогнозу селищного бюджету і прийняття рішення щодо нього 1. Підготовка та затвердження плану заходів щодо складання прогнозу селищного бюджету Відділ бухгалтерського обліку та звітності Травень

 

2. Доведення до головних розпорядників  коштів інструкції з підготовки пропозиції до прогнозу селищного бюджету Відділ бухгалтерського обліку та звітності Травень — червень

 

3. Надання відділу бухгалтерського обліку та звітності:

 

1) узгодження попереднього прогнозу доходів міського бюджету з органами ДФС

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Червень

 

4. Формування показників прогнозу селищного бюджету Відділ бухгалтерського обліку та звітності Червень – липень
5. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтованих граничних показників видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету на середньостроковий період Відділ бухгалтерського обліку та звітності Після отримання від МФУ інформації

 

6. Надання пропозицій головними розпорядниками коштів до відділу бухгалтерського обліку та звітності прогнозу  селищного бюджету Головні розпорядники бюджетних коштів

 

У визначений строк відділом бухгалтерського обліку та звітності
7. Здійснення аналізу пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів прогнозу селищного бюджету та уразі необхідності проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів Головні розпорядники бюджетних коштів

 

У визначений строк відділом бухгалтерського обліку та звітності
8. Подання до виконавчого комітету Кирилівської селищної ради рішення прогнозу селищного бюджету на розгляд та схвалення  Головні розпорядники бюджетних коштів

 

До 01 вересня
ІI. Складання проекту  селищного бюджету 1. Підготовка рішення виконавчого комітету Кирилівської селищної  ради про заходи щодо підготовки проекту  бюджету  Кирилівської ОТГ Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету До 01 вересня
2. Початок роботи над складанням проекту селищного бюджету:

1) доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків;

2) проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів
3. Визначення розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку  ОТГ Відділ бухгалтерського обліку та звітності Вересень
4. Проведення попередніх розрахунків показників::

1) доходної частини  селищного бюджету;

2) видаткової частини селищного бюджету відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

Розгляд показників селищним головою, заступниками селищного  голови та керуючим справами виконавчого комітету

 

головні розпорядники бюджетних коштів

Після отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів

У термін, узгоджений селищним головою

5. Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету До 1 грудня року, що передує плановому
6. Проведення розрахунків показників надходжень податків і зборів до селищного  бюджету Відділ бухгалтерського обліку та звітності Серпень — вересень
7. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів граничних обсягів видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, індикативних прогнозних показників та термінів подання бюджетних запитів Відділ бухгалтерського обліку та звітності До 1 листопада року, що передує плановому
8. Розроблення бюджетних запитів, подання їх до  відділу бухгалтерського обліку та звітності

 

Головні розпорядники бюджетних коштів До 1 грудня року, що передує плановому
9. Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів та включення їх до проекту  селищного бюджету Відділ бухгалтерського обліку та звітності До 1 грудня року, що передує плановому
10. Формування проекту селищного бюджету та розгляд його показників селищним головою, заступниками селищного голови та керуючим справами виконавчого комітету Відділ бухгалтерського обліку та звітності До 1 грудня року, що передує плановому
11. Підготовка проекту рішення про  селищний бюджет і його подання до виконавчого комітету  Кирилівської селищної ради для схвалення Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету Листопад — грудень
IІI. Розгляд  проекту та прийняття рішення про  селищний  бюджет 1. Подання проекту рішення про селищний бюджет Кирилівської селищної ради і матеріалів до нього на розгляд до постійних комісій Кирилівської селищної  ради Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету Листопад — грудень
2. Розгляд проекту рішення про селищний  бюджет, підготовка (у разі необхідності) збалансованих пропозицій про зміни та доповнення до проекту селищного бюджету Постійні комісії Кирилівської селищної ради Листопад — грудень
3. Розгляд пропозицій постійних комісій Кирилівської селищної ради про зміни та доповнення до проекту селищного  бюджету та проекту рішення про селищний  бюджет Постійна комісія з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів,

 

Листопад — грудень
4. Оприлюднення на офіційному сайті Кирилівської селищної ради проекту рішення про селищний бюджет та матеріалів, що до нього додаються, а також переліку проектів – переможців, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів громадського бюджету Кирилівської ОТГ Відділ бухгалтерського обліку та звітності Листопад — грудень
5. Розгляд проекту рішення про селищний бюджет на пленарному засідання селищної ради та затвердження селищного бюджету Кирилівська селищна  рада До 25 грудня
6. Оприлюднення рішення про  селищний бюджет  на офіційному сайті  Кирилівської селищної  ради Сектор з інформаційної політики ради В десятиденний строк з дня прийняття рішення
IV. Виконання селищного бюджету, включаючи внесення змін до рішення про   селищний бюджет 1. Доведення до головних розпорядників коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування Кирилівська селищна  рада В двотижневий строк з дня прийняття рішення про селищний бюджет
2. Надання відділу бухгалтерського обліку та звітності уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів Головні розпорядники бюджетних коштів У визначений строк відділом бухгалтерського обліку та звітності
3. Складання, затвердження  розпису селищного бюджету та подання до органу казначейства

 

 

Кирилівська селищна  рада В місячний термін з дня прийняття рішення про селищний бюджет
4. Доведення до головних розпорядників коштів витягів з розпису селищного бюджету Кирилівська селищна  рада В місячний термін з дня прийняття рішення про селищний бюджет
5. Подання органу казначейства розподілу показників зведених кошторисів та інших бюджетних документів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі Головні розпорядники бюджетних коштів Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису селищного бюджету
6. Розроблення, затвердження паспортів бюджетних програм Головні розпорядники бюджетних коштів 45 днів після набрання чинності рішення про селищний бюджет
7. Затвердження кошторисів, інших бюджетних документів та подання до органу казначейства Головні розпорядники бюджетних коштів Протягом 30 календарних днів після затвердження розпису та п’яти робочих днів після затвердження кошторисів
8. Забезпечення виконання селищного  бюджету

 

Виконавчі органи Кириліської селищної ради – головні розпорядники бюджетних коштів Протягом бюджетного періоду
9. Здійснення загальної організації та управління виконанням селищного  бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання  селищного бюджету.

Забезпечення відповідності розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням

Відділ бухгалтерського обліку та звітності Протягом бюджетного періоду
10. Виконання селищного бюджету за видатками та кредитуванням відповідно до статей 46 – 51 Бюджетного кодексу України Розпорядники бюджетних коштів Протягом бюджетного періоду
11. При внесенні змін до селищного бюджету, у разі перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету, направлення залишків коштів, забезпечення підготовки та подання разом з проектом рішення про внесення змін до селищного бюджету офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду  бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів  бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) Кирилівська селищна  рада У разі необхідності протягом бюджетного періоду
12 Підготовка проектів рішень про внесення змін до  селищного  бюджету на розгляд та схвалення виконавчим комітетом Кирилівської селищної  ради Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету Протягом року
13. Підготовка проектів рішень про внесення змін до    бюджету на розгляд до постійної комісії з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету Протягом року
14. Оприлюднення на офіційному сайті Кирилівської селищної ради рішення про внесення змін до селищного  бюджету Сектор з інформаційної політики ради Протягом року
15. Складання та затвердження тимчасового розпису селищного бюджету у разі несвоєчасного  прийняття селищного бюджету Кирилівська селищна  рада До 31 грудня року, що передує плановому
V. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього 1. Подання річного звіту про виконання селищного бюджету на схвалення до виконавчого комітету Кирилівської селищної ради Кирилівська селищна  рада У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду
2. Підготовка рішення про виконання селищного бюджету та подання його на затвердження до  Кирилівської селищної ради Кирилівська селищна  рада У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду
3. Оприлюднення інформації про виконання  селищного бюджету на офіційному сайті Кирилівської селищної ради Сектор з інформаційної політики ради Протягом року
4. Опублікування інформації:

1) про виконання селищного бюджету за підсумками року;

2) про час і місце публічного представлення такої інформації

Сектор з інформаційної політики ради До 1 березня
5. Публічне представлення інформації про виконання  селищного бюджету за підсумками року

 

Сектор з інформаційної політики ради До 20 березня

*  терміни виконання, є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження проекту Державного бюджету України та  змін до податкового і бюджетного законодавства