Оренда комунального майна

2019 рік

14 серпня 2019 р.

 

У К Р А Ї Н А

КИРИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 _____________  сесія

 Сьомого скликання

код КОАТУУ  2320355400

 

  ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

«  __ »   ________    2019  року                                                                                            № 

 

смт. Кирилівка

 

Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна  Кирилівської селищної ради Якимівського району  Запорізької області

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з метою урегулювання орендних відносин, удосконалення процедури передачі в оренду комунального майна територіальної громади та підвищення ефективного його використання

 

Кирилівська селищна  рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна Кирилівської селищної  ради Якимівського району  Запорізької області, згідно з додатком 1.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Кирилівської селищної ради від 18.04.2002 року №  21 «Про затвердження Методики розахунку та порядок використання  плати за оренду  комунального майна  »
 3. Дане рішення набирає чинності з дня його публікації.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконком Кирилівської селищної ради..

 

 

 

Кирилівський  селищний  голова    І.В.Малєєв

 

Проект підготовлено : заступник селищного голови           І.М.Бойко

Погоджено  : секретар ради                             І.В.Перебийніс

 

 

Додаток 1

до рішення _____ сесії

Кирилівської селищної ради

Запорізької області

VI1 скликання

від „___” _______ 2019 р. № ___

 

Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна Кирилівської селищної  ради Якимівського району

 Запорізької області

 

 

 1. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду комунального майна розроблена відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна» з урахуванням основних положень Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 зі змінами та доповненнями до неї, і визначає механізм нарахування, порядок розрахунку, пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади смт Кирилівка.
 2. Орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів, нерухомого, рухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади смт.Кирилівка є Кирилівська селищна рада Якимівського району  Запорізької області.

Комунальні підприємства, організації, бюджетні установи (заклади) можуть бути орендодавцями нерухомого та індивідуально визначеного майна, що перебуває на їх балансі, та отримувати орендну плату виключно за згодою селищної  ради .

Передача в оренду майна комунальної власності здійснюється на підставі рішення комісії з укладання та переукладання договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади  смт Кирилівка чи конкурсної комісії на право оренди майна комунальної власності територіальної громади  смт.Кирилівка за попереднім погодженням з балансоутримувачем комунального майна, а у випадку передачі в оренду цілісного майнового комплексу чи його структурного підрозділу – на підставі рішення сесії  селищної  ради.

 1. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, у формах, визначених законодавством України.
 2. Розмір орендної плати та  порядок  оплати за  оренду  комунального

2

майна встановлюється договором оренди, укладеним між орендодавцем та орендарем.

 1. До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна, експлуатаційні витрати та плата за інші послуги, які надаються орендарю. Вказані послуги сплачуються за окремими договорами, укладеними з балансоутримувачами та надавачами таких послуг. Комунальні платежі оплачуються (відшкодовуються) орендарем на рахунок балансоутримувача орендованого майна, чи підприємства надавача послуг, відповідно до нормативів споживання або за даними індивідуально встановлених засобів обліку.
 2. До плати за оренду комунального майна не включається плата за використання земельної ділянки.
 3. Орендарі комунального майна сплачують податок на додану вартість (ПДВ) у розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством.
 4. Пільги з орендної плати надаються рішенням селищної ради лише на наступний бюджетний рік при формуванні та затвердженні селищного бюджету. Пільги бюджетним організаціям, установам (закладам) усіх рівнів можуть надаватися протягом бюджетного року. Для отримання пільг орендар подає заяву та наступні документи і матеріали:

— пропозиції та обґрунтування необхідності отримання пільги та строку, на який орендареві необхідна пільга;

— довідку про відсутність заборгованості з орендної плати.

Пільги з орендної плати не поширюються на об’єкти права комунальної власності, визначені в Додатку 3 до цієї Методики, та не надаються орендарям комунального майна, які неналежним чином виконують обов’язки орендаря за договором оренди та (або) які відмовились внести зміни до діючих договорів оренди щодо перерахунку розміру орендної плати з урахуванням нових ставок та (або) мають заборгованість з орендної плати.

Селищна рада, після розгляду проекту, приймає рішення про:

— надання пільг на умовах, визначених орендодавцем;

— відмову у наданні пільг;

— відмову у наданні пільг із зазначенням умов, за яких такі пільги можуть бути надані.

Орендодавець повідомляє орендаря про прийняте рішення. Якщо орендар не погоджується з прийнятим рішенням, клопотання про перегляд такого рішення може бути подано орендодавцеві не раніше, як через півроку з дня його прийняття.

 1. Суми плати за користування майном, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади смт.Кирилівка, зайво перераховані до селищного бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів.

Повернення зайво перерахованої плати за користування майном, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади смт.Кирилівка, або помилково перерахованих сум, здійснюється протягом 30 календарних днів з дати одержання від платника наступних документів:

3

— письмової заяви платника;

— акта звіряння розрахунків по оплаті за користування майном між платником та орендодавцем.

 1. Виготовлення технічної документації та незалежних експертних оцінок на об’єкти комунальної власності селища, оформлення на них свідоцтв про право власності у випадку передачі майна в оренду здійснюється заявником (орендарем), або орендодавцем з подальшою компенсацією витрат переможцем конкурсу.
 2. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з експертної оцінки.
 3. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

— визначається розмір річної орендної плати;

— на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди;

— з урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступний місяць оренди шляхом коригування на індекс інфляції.

На основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 1. У разі оренди окремих кімнат чи частини приміщень будівель при наявності у цих будівлях площ (місць) загального користування, орендна плата визначається з застосуванням коефіцієнту (Кмзк) 1,1.
 2. Розмір річної орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор х Кмзк,

 

де Вп — вартість Об’єкта оренди, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор — орендна ставка, визначена згідно з додатком № 2 до цієї Методики;

Кмзк — коефіцієнт.

 

У випадку уточнення площі об’єкта оренди, його вартість розраховується шляхом множення вартості 1 кв. м, визначеного в звіті про незалежну оцінку, на уточнену площу.

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за  формулою:

Опл міс. = Опл : 12 х І п.р. х І м.,

 

4

де Опл — річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

І п.р. — індекс інфляції за період, який починається з  дати  проведення  незалежної оцінки до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

І м. — індекс інфляції за перший місяць оренди.

 

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі необхідності, на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а на основі добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 1. Розмір добової та погодинної плати кожного наступного місяця визначається шляхом коригування добової та погодинної орендної плати на індекс інфляції за поточний місяць.
 2. У разі використання орендарем нерухомого майна об’єкта оренди за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати на підставі рішення комісії можуть застосовуватися такі підходи:

— зонування об’єкта оренди (визначення площі для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і фіксуванням площ зон у договорі оренди;

— якщо приміщення використовується одним орендарем в декількох сферах підприємницької діяльності, розмір орендної ставки встановлюється залежно від тієї сфери, щодо якої розмір цієї ставки є найбільшим.

 1. Нарахування орендної плати припиняється з моменту фактичного повернення орендованого майна і підписання акта прийому-передачі об’єкта оренди. Якщо з вини орендаря на момент закінчення договору оренди майно не здано по акту прийому-передачі, нарахування плати проводиться до його фактичного повернення орендодавцю, що підтверджується відповідним документом (актом).
 2. При передачі в оренду майна комунальної власності ставки орендної плати встановлюються відповідно до цієї Методики з урахуванням цільового використання об’єкта оренди.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

Терміни внесення орендної плати та відповідальність за їх порушення визначаються у договорі оренди.

У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню відповідно до умов договору оренди або діючого законодавства.

 1. У разі передачі в оренду майна комунальної власності, яке перебуває на балансі бюджетної установи (закладу), організації, що утримуються за рахунок селищного бюджету,  орендна плата  спрямовується  у повному обсязі відповідній бюджетній установі (закладу), організації.

Використання коштів, отриманих підприємствами, організаціями, установами від оренди комунального майна, здійснюється у відповідності до діючого законодавства.

Керівники вищевказаних підприємств, організацій, установ (закладів) два рази на рік (до 15 липня за 1 півріччя та до 15 січня за 2 півріччя) надають до  Кирилівської селищної ради письмовий звіт про використання коштів, одержаних від оренди комунального майна, для його подальшого розгляду на засіданні комісії з укладання та переукладання договорів оренди майна комунальної власності  смт.Кирилівка.

 1. Передача в суборенду майна комунальної власності здійснюється на підставі рішення комісії з укладання та переукладання договорів оренди майна комунальної власності смт.Кирилівка за попереднім погодженням з балансоутримувачем комунального майна.

Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

У разі зміни цільового використання орендованого майна, що зменшує орендну плату за відповідну площу, плата за суборенду залишається незмінною згідно з договором оренди.

У разі зміни цільового використання орендованого майна, що збільшує орендну плату за відповідну площу  проводиться перерахунок орендної плати у відповідності до ставок, визначених у додатку 2 до цієї Методики.

Зміни щодо цільового використання орендованого майна оформлюються додатковою угодою до договору оренди.

Орендна плата за частину нерухомого майна, що передається в суборенду, визначається з урахуванням вартості частки такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати.

Орендар зобов’язаний у 10-денний термін з дня прийняття рішення комісії укласти договір суборенди та в 5-денний термін з дня його укладання надати до  Кирилівської селищної ради  копію цього  договору.

 1. Страхування орендованого майна здійснюється орендарем протягом одного місяця після укладання договору оренди на весь термін дії договору оренди на користь орендодавця.

 

Додаток 2

до рішення _____ сесії

Кирилівської селищної  ради

Запорізької області

VI1 скликання

від „___” _______ 2019 р. № ___

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

 

 

 з/п

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням:

Орендна ставка відсотків до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом
1 Цілісні майнові комплекси          10
2 Розміщення казино, розважальних та гральних закладів, гральних автоматів 100
3 Розміщення фінансових установ:
3.1 пунктів обміну валюти, продажу лотерейних білетів 45
3.2 відділень банків 40
3.3 бірж, брокерських, маклерських, рієлторських контор, агентств нерухомості, ломбардів, фінансових установ, банкоматів 40
4 Розміщення підприємств, установ, організацій:
4.1 бюджетних організацій, установ, підприємств обласного та державного фінансування 2
4.2 комунальних підприємств 1
4.3

 

благодійних організацій

 

не більш  як 50 кв. м 3
понад

50 кв. м

7
4.4

 

 

громадських організацій

 

 

не більш  як 50 кв. м 5
понад

50 кв. м

7
4.5

 

 

релігійних організацій

 

не більш  як 50 кв. м 3
понад

50 кв. м

7
4.6 нотаріальних контор 30

 

 

 

4.7 рекламних, туристичних  агентств, страхових компаній 30
4.8 надання послуг у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування 25
4.9 надання ритуальних послуг 20
4.10 підприємств, що надають комунальні послуги 5
4.11 редакцій, видавництв, крім тих, засновником яких є Кирилівська селищна  рада Запорізької області 10
4.12 операторів телекомунікацій, які надають послуги з  рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та         провайдерів телекомунікацій, які надають послуги здоступу до мережі Інтернет 40
4.13 центри соціально-психологічної допомоги, центри реабілітації 5
4.14 інших офісних приміщень 20
5 Торгівельні заклади:
5.1 торгівля непродовольчими товарами 20
5.2 торгівля продовольчими товарами підакцизної групи 25
5.3 торгівля продовольчими товарами (крім товарів підакцизної групи) 20
5.4  об’єкти громадського харчування (крім ресторанів, кафе та барів ) 15
5.5 ресторани, кафе, бари 30
5.6 торгівля товарами дитячого харчування, молочні кухні 2
5.7 ринки 10
5.8 торгівля автомобілями та автотоварами 30
5.9 торгівля відео- та аудіопродукцією 20
5.10 торгівля канцтоварами, книгами, газетами, журналами 15
5.11 торгівля товарами, що були у використанні (товари групи Секонд-хенд) 18
5.12 торгівля ювелірними виробами, виробами з дорогоцінних металів та каміння, антикваріатом, зброєю 40
5.13 змішана торгівля (продовольчі та непродовольчі товари) 20
5.14 крамниці-склади, магазини-склади 20
5.15 склади 15
6 Заклади побутових послуг:
6.1 салони краси, перукарні, сауни, турецькі лазні, солярії 30

 

6.2 кабінети масажу, тренажерні зали 30
6.3 готелі 22
6.4 комп’ютерні клуби та Інтернет кафе 15
6.5 відділення поштового зв’язку 6
6.6 пошив та ремонт взуття, одягу 15
6.7 автомайстерні, автозаправні станції 30
6.8 майстерні з ремонту побутової техніки 15
6.9 громадські вбиральні 10
6.10 гаражі, бокси 10
6.11 інші послуги 15
7 Заклади освіти, культури та спорту:
7.1 заклади освіти, науки, які здійснюють навчання  на комерційній основі 15
7.2 дитячі дошкільні виховні (навчальні) заклади 5
7.3 навчальні заклади обласного та державного фінансування 5
7.4 платні навчальні курси, школи 10
7.5 гуртожитки 2
7.6 музеї, бібліотеки, архіви 2
7.7 заклади культури, кінотеатри 15
7.8 організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час 1
7.9 спортивні заклади (для школярів і студентів) 17
7.10 організація та проведення спортивних занять, занять різними видами спорту 17
7.11 організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
7.12 проведення танцювальних занять 5
8 Заклади охорони здоров’я:
8.1 провадження підприємницької діяльності з надання медичних послуг, приватних закладів охорони здоров’я 25
8.2 ветеринарні аптеки 40
8.3 аптеки (за договорами оренди, укладеними на строк  до 25 років) 40
8.4 аптеки (за договорами оренди, укладеними на строк понад 25 років) 25
8.5 оздоровчі заклади 20
9 Використання майна з метою виробництва 10
10 Використання автотранспортних засобів, іншого рухомого майна 10
11 Інше використання нерухомого майна 15

 

 

 

Розмір річної орендної плати за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна.

У разі передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна, його вартість з метою розрахунку орендної плати визначається шляхом проведення незалежної оцінки.

Розмір річної орендної плати за оренду комунального майна територіальної громади  смт.Кирилівка  становить 1 грн. на рік для:

— організацій і установ, які утримуються за рахунок  селищного бюджету;

— інвалідів з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;

— громадських організацій інвалідів, ветеранів війни, малолітніх в’язнів фашизму, учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, потерпілих від Чорнобильської катастрофи,

— комунальних некомерційних установ Кирилівської селищної ради.

 

Додаток 3

до рішення _____ сесії

Кирилівської селищної  ради

Запорізької області

VI1 скликання

від „___” _______ 2019 р. № ___

 

 

ПЕРЕЛІК

об’єктів комунального майна за цільовим призначенням, на які не поширюються пільги з орендної плати

 

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням
Розміщення:
1 нічних клубів, казино, інших закладів грального та шоу-бізнесу;
2 пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти;
3 фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), комерційних банків, банкоматів;
4 ювелірних майстерень, торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;
5 операторів телекомунікації, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікації, які надають послуги з доступу до інтернету.

14 серпня 2019 р.

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 проекту рішення Кирилівської  селищної  ради

«Про затвердження Методики розрахунку та порядоквикористання   плати за оренду майна комунальної власності  Кирилівської селищної ради» (далі – Методика)

 

Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної   регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”.

 

Назва регуляторного акту:

Проект рішення «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду  комунального майна  Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області »

Регуляторний орган: виконавчий комітет Кирилівської  селищної ради.

Розробник документа: виконавчий комітет Кирилівської  селищної ради

Контактний телефон: (06131) 6-91-13

 1. Визначення проблеми

 

На сьогоднішній день орендна плата за користування майном, що є комунальною власністю Кирилівської  селищної  ради, розраховується із використанням  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади смт. Кирилівка, затвердженої рішенням Кирилівської  селищної ради від 18.04.2002 р № 21.

Одним із гострих соціальних питань на даний час є розрахунок ставки за оренду майна, що є об’єктом права комунальної власності для певних категорій суб’єктів господарювання.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Державну політику у сфері оренди майна, яке перебуває в комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування.

Пункт 2 статті 19 вказаного Закону визначає, що Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об’єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України.

В свою чергу, селищна рада наділена повноваженнями щодо прийняття власних методик розрахунку та пропорцій розподілу орендної плати за користування майном, яке належить на праві комунальної власності селищній раді.

Всі питання, пов’язані з орендними правовідносинами на місцевому рівні визначаються органами місцевого самоврядування (для об’єктів, що перебувають у комунальній власності), але на тих самих методологічних засадах, як і для об’єктів, що перебувають у державній власності.

Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах. Це закріплено ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а також п. 4 ст. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу».

На даний час, відповідно до чинного законодавства України, орендні ставки за використання нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності селищної ради, коливаються від 1 гривні до 100 відсотків від ринкової вартості орендованого майна на рік в залежності від цільового призначення використання нерухомого майна.

Також актуальним на сьогоднішній день є затвердження нової Методики у зв’язку зі створенням об’єднаної територіальної громади, до складу якої входить окрім смт. Кирилівка  ще  6 населених пунктів.

Крім того, з метою забезпечення ефективного і прозорого управління комунальним майном цим проектом рішення пропонується оновити та привести у відповідність до вимог чинного законодавства України механізм передачі в оренду та справляння орендної плати.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

 

Так

 

Ні

 

Громадяни +
Орган місцевого самоврядування +
Суб’єкти господарювання +
У тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання, що порушуються, не стосуються механізмів стихійного реагування ціни, темпів і пропорцій суспільного виробництва.

 1. Цілі державного регулювання

 

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акта є:

— виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

— запровадження єдиного механізму справляння плати за оренду комунального майна Кирилівської  селищної ради, підвищення ефективності використання такого майна шляхом надання в оренду;

— здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають в процесі передачі в оренду об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності Кирилівської селищної ради;

— підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна;

— упорядкування процесу розрахунку плати за оренду комунального майна;

— збереження комунального майна та ефективне використання вільних площ;

— збільшення надходжень до селищного бюджету;

— оптимізація витрат коштів та часу орендарів комунального майна Кирилівської селищної ради;

— збільшення кількості суб’єктів господарювання, які залучатимуться до співпраці з органами місцевого самоврядування в сфері орендних правовідносин.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид   альтернативи

 

Опис   альтернативи
Альтернатива 1.

 

Подальше використання  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади с. Кирилівка, затвердженої рішенням Кирилівської  селищної ради від 18.04.2002 р. № 21

 

Альтернатива 2.

 

Скасування чинної Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальної громади с. Кирилівка, затвердженої рішенням Кирилівської  селищної ради від 18.04.2002 р. № 21

 

Альтернатива 3.

 

Прийняття нової Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду  майна комунальної власності

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

 

Витрати

 

Альтернатива 1.

 

Відсутні

 

Послідовне зменшення надходжень коштів до бюджету селищної ради, зниження рівня інвестицій, корупційні ризики
Альтернатива 2.

 

Відсутні

 

Послідовне зменшення надходжень коштів до бюджету селищної ради,

Втрати селищного бюджету з огляду на низку неврегульованих питань та ситуативних факторів

Альтернатива 3.

 

— виконання вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

— запровадження єдиного механізму справляння плати за оренду комунального майна Кирилівської селищної ради, підвищення ефективності використання такого майна шляхом надання в оренду;

— здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають в процесі передачі в оренду об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності Кирилівської селищної ради;

— підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку

використання плати за оренду нерухомого майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна;

— упорядкування процесу розрахунку за оренду комунального майна

Кирилівської селищної ради;

— збереження комунального майна та ефективне використання вільних площ;

— збільшення надходжень до селищного бюджету;

— оптимізація витрат коштів та часу орендарів комунального майна Кирилівської селищної ради.

Витрати пов’язані з розробкою проекту регуляторного акту( витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акта) – у перерахунку із врахуванням заробітної плати спеціаліста -2 год- 73,8 грн.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

 

Великі

 

Середні

 

Малі

 

Разом

 

Кількістьсуб’єктів господарювання, що підпадаютьпід дію регулювання, одиниць
0 0 20 20
Питома вага групи у загальній кількості,відсотків
0 0 100 100

 

Вид альтернативи

 

Вигоди

 

Альтернатива 1.

 

Відсутні

 

Альтернатива 2.

 

Відсутні

 

Альтернатива 3.

 

— підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку

використання плати за оренду нерухомого майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна;

— упорядкування процесу розрахунку за оренду комунального майна

Кирилівської  селищної ради;

— оптимізація витрат коштів та часу орендарів комунального майна

Кирилівської  селищної ради

Під дію даного регуляторного акту підпадають всі суб’єкти господарювання, які провадять свою діяльність, користуючись майном, яке є об’єктами права комунальної власності Кирилівської  селищної ради. На теперішній час кількість орендарів становить –  20 , які займають орендовану площу – 1350,99 кв.м.

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотири бальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

Альтернатива 1. 1 Цілі не можуть бути досягнуті
Альтернатива 2. 2 Цілі можуть бути досягнуті

лише частково. Деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3. 4 Цілі будуть досягнуті повною мірою

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Відсутні Поступове зниження надходжень до селищного бюджету, зниження інвестиційної

активності з огляду на невідповідність чинної Методики законодавству України

 

Цілі не можуть бути досягнуті

 

Альтернатива 2. Відсутні Поступове зниження надходжень до селищного бюджету, зниження інвестиційної активності з огляду на не врахування особливостей регіону та потреб Кирилівської селищної ради

 

Цілі можуть бути досягнуті

лише частково. Деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3. Прийняття нової Методики розрахунку та порядок використання плати за оренду  майна комунальної власності забезпечить оновлення, актуалізацію та уніфікацію правовідносин у сфері оренди комунального майна, дозволить врахувати ті зміни, які були прийняті у чинному законодавстві України, дасть змогу систематизації та упорядкування внесених змін.

 

Відсутні

 

Цілі будуть досягнуті повною мірою

 

 

Рейтинг Аргументи щодо

переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику

зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1. Дана альтернатива не призведе до усунення проблематики, яка існує у зв’язку з невідповідністю чинної Методики діючому законодавству України, та Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786, особливостям використання комунального майна, коштів селищного бюджету

 

Альтернатива 2. Дана альтернатива не дозволить врахувати потреби суб’єктів господарювання
Альтернатива 3. Прийняття нової Методики забезпечить оновлення, актуалізацію та уніфікацію правовідносин у сфері оренди комунального майна, дозволить врахувати ті зміни, які були прийняті у чинному законодавстві України, дасть змогу систематизації та упорядкування внесених змін. Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

 

 1. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної

проблеми є виконання вимог законодавства України у сфері оренди комунального майна, а саме: запровадження єдиного механізму справляння плати за оренду комунального майна Кирилівської селищної ради, підвищення ефективності використання такого майна шляхом надання в оренду, упорядкування процесу розрахунку плати за оренду комунального майна, оптимізація витрат коштів та часу орендарів комунального майна Кирилівської селищної ради.

Реалізація зазначених механізмів досягається шляхом прийняття Кирилівською селищною радою проекту рішення «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду  комунального майна   Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області ».

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації  або  на офіційному сайті Кирилівської селищної ради.

 1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Розрахунок витрат здійснено у М-Тесті із врахуванням інформації наданої суб’єктам господарювання

 

Порівняльна таблиця надходжень до селищного бюджету від оренди комунального майна  селищної ради орендарями

(станом на сьогодні 20 орендарів)

У разі не прийняття рішення У разі прийняття рішення
Надходження до селищного бюджету  від сплати оренди, тис.грн на рік 37,038 60,000

 

 

Передбачається, що орендарі комунального майна Кирилівської селищної ради будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити орендну плату.

Впровадження та виконання вимог проекту рішення не потребує забезпечення додаткових ресурсів.

Реалізація Проекту не передбачає збільшення бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб’єктів господарювання. Акт спрямований на забезпечення належного функціонування існуючих механізмів, органів державної влади та місцевого самоврядування та не запроваджує нових механізмів, пов’язаних із витратами на відповідне адміністрування.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта має постійний характер з моменту набуття ним чинності з можливістю внесення до нього змін та його скасування у разі зміни чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Пропонується  використати  наступні  показники результативності:

п/н Назва показника Уразі прийняття рішення
1 Разом надходжень до місцевого бюджету, тис.грн 60,000
2 Кількість суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб, на яких поширюватиметься  дія акта, один. 20

 

3 Розмір коштів , що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акта, грн Розмір коштів вказаний у М-Тесті
4 Час , що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акта, год/суб. 2
5 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та /або фізичних осіб з основних положень актів,%

Оприлюднені повідомлення, проект рішення ,АРВ :

-на офіційному сайті Кирилівської селищної ради

100%

Результативність регуляторного акта буде відстежуватися шляхом:

— аналізу збільшення розміру надходжень від орендної плати за користування об’єктами права комунальної власності до селищного бюджету;

— аналізу ефективності використання комунального майна, шляхом відстеження кількості нових орендарів.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде відбуватися в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом здійснення базового, повторного та періодичного відстеження його результативності.

Для проведення відстеження результативності будуть використані статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому вигляді виконавчим комітетом Кирилівської селищної ради за адресою: сел. Кирилівка, вул. Приморський бульвар,1 каб. 7 на протязі місяця з дня опублікування повідомлення  та аналізу регуляторного акту на офіційному сайті Кирилівської  селищної ради.

 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету

 

І.М.Бойко

 

Додаток 4 до Методики проведення аналізу  впливу регуляторного акта

 

                                             ТЕСТ

                     малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “01” липня 2019 р. по “20” липня 2019 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

 

Кількість учасників консультацій, осіб

 

Основні результати консультацій (опис)

 

1 публічні консультації прямі

шляхом обговорення

20 не з’явилися

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:   20  (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

 

Періодичні (за наступний рік)

 

Витрати за п’ять років

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних

одиниць обладнання Х вартість одиниці

Не вимагається

 

Не вимагається

 

Не вимагається

 

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Не застосовується

 

Не застосовується

 

Не застосовується

 

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутня

 

Відсутня

 

Відсутня

 

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутня

 

Відсутня

 

Відсутня

 

5 Інші процедури (уточнити) Відсутні

 

Відсутні

 

Відсутні

 

6 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0 0 0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 20
8 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0 0 0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

150,78 одноразово

 

відсутні

 

10 Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Відсутні

 

Відсутні

 

Відсутні

 

11 Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм

(окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Не передбачено

 

Не передбачено

 

Не передбачено

 

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

160 160 800
13 Інші процедури (уточнити)

 

Відсутні

 

Відсутні

 

Відсутні

 

14 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

310,78 160 800
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати
20 20 20
16 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

6215,6 3200 16000

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок в

артості  адміністрування регулювання:

Кирилівська селищна рада

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв ) Планові витрати часу на процедуру

 

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

 

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

 

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

 

Витрати на адміністрування регулювання** (за рік), гривень

 

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері

регулювання

Не передбачено

 

Не передбачено

 

Не передбачено

 

Не передбачено

 

Не передбачено

 

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у

тому числі:

камеральні

виїзні

 

4 година

 

` 40 2

 

 

20 6400
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 1 година

 

`40*** 3* 20 2400
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання Оскарження відбувається в судовому порядку, залежить від процесуальних особливостей в кожному конкретному випадку та для п. 4-5 є спільним

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання Оскарження відбувається в судовому порядку, залежить від процесуальних особливостей в кожному конкретному випадку та для п. 4-5 є спільним

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

 

Не вимагається

 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): Відсутні

 

Разом за рік

 

5 40 5 20 8800
Сумарно за п’ять років 25 200 25 20 44000

* Визначення кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта з підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання взято за середнім показником минулого року, оскільки не завжди суб’єкти господарювання допускають порушення.

** Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

*** Вартість часу співробітника розраховується виходячи із заробітної плати, поділеної на кількість робочих днів та годин на місяць, є орієнтовною та такою, що залежить від фактичної кількості робочих днів та годин на місяць.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер

 

Показник

 

Перший рік регулювання (стартовий)

 

За п’ять років

 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

0 0
2 Оцінка вартості

адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6215,6 16000
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 6215,6 16000
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 8800 44000
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулюванн 15015,6 60000

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

Не передбачено вимогами чинного законодавства України. Прийняття даного регуляторного акту сприятиме забезпеченню прозорості обчислення орендних ставок, затвердить єдину систему її нарахування, підвищить ефективність використання комунального майна, забезпечить збільшення надходжень до бюджету селища.

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

 

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

 

Заплановане регулювання

 

Не передбачено

 

Не передбачено

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

 

Не передбачено

 

Не передбачено

 

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

 

Не передбачено

 

Не передбачено

 

Заступник селищного голови з фінансової частини бюджету   І.М.Бойко